REGULAMENTUL CAMPANIEI „Câștigă cu Sole Mizo”

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI

Campania „Câștigă cu Sole Mizo” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de către:

COMPLETE MEDIA GRUP S.R.L., persoană juridică organizată potrivit legislației române, cu sediul în București, Str. Dristorului 91-95 Sector 3, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/21014/2004, cod de identificare fiscală RO 17045040 („Organizatorul”),

Acest regulament pregătit în vederea desfășurării Campaniei („Regulamentul”) poate fi vizualizat pe website-ul www.solemizo.ro / platformele sociale unde se desfășoară Campania. De asemenea, Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant care adresează și transmite o cerere scrisă la adresa Organizatorului de mai sus.

2. OBIECTUL ȘI DERULAREA CAMPANIEI

Pentru creșterea popularității în rândul consumatorilor a Sole Mizo și a produselor sale, Organizatorul derulează prezenta Campanie, sub forma unei trageri la sorți (tip giveaway).

Campania se desfășoară prin intermediul paginii de Instagram Sole Mizo România – denumire: solemizo.romania („Pagina Instagram Sole Mizo”) și prin intermediul paginii de Facebook Sole Mizo România – denumire: Sole Mizo Romania („Pagina Facebook Sole Mizo”), în condițiile detaliate prin prezentul Regulament.

2.1. Condiții de eligibilitate pentru înscrierea în Campanie

Sunt eligibili pentru a participa la această Campanie toţi cei care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
● au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data începerii Campaniei;
● un cont activ în Platforma Instagram și Facebook;
● posesoare a unei cărți de identitate validă, cu care își poate dovedi identitatea;
● îndeplinesc criteriile specifice pentru a fi înscriși în Campanie – detaliate la pct. 2.3. de mai jos.

ATENȚIE! Participarea la prezenta Campanie presupune respectarea anumitor criterii specifice – astfel cum sunt descrise la pct. 2.3. de mai jos. În cazul neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate, Organizatorul are dreptul de elimina, în mod justificat, înscrierea persoanelor din cadrul Campaniei și/sau dreptul de a nu valida Premiul.

2.2. Locul și durata Campaniei

Locația: Campania se desfășoară în România, online, pe Pagina Instagram Sole Mizo România și pe Pagina Facebook Sole Mizo România, fiind disponibilă tuturor utilizatorilor Instagram și Facebook, care îndeplinesc Condițiile de eligibilitate. Anunțarea câștigătorului tragerii la sorți va fi organizată pe Pagina Instagram Sole Mizo și pe Pagina Facebook Sole Mizo în condițiile detaliate la pct. 3.

Perioada derulării Campaniei: Înscrierea în Campanie se desfășoară în perioada 21 – 28 iunie 2023. În această perioadă va avea loc înscrierea la tragerea la sorți derulată în baza prezentei Campanii și în funcție de care se va analiza îndeplinirea Condițiilor de eligibilitate.

Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări cu privire la perioada derulării Campaniei și cu privire la orice alte condiții aferente prezentului Regulament, prin act adițional la acesta.

ATENȚIE! Tragerea la sorți va fi organizată în data de 30 iunie 2023.

2.3. Înscrierea în tragerea la sorți derulată în baza prezentei Campanii și Premiul Campaniei

Utilizatorii Instagram și/sau Facebook, care în perioada de Campanie accesează Pagina Instagram Sole Mizo și Pagina Facebook Sole Mizo în România și îndeplinesc condițiile de mai jos, sunt înscriși într-o tragere la sorți, conform acestui Regulament, urmare căreia pot câștiga Premiul Campaniei. Astfel, pentru ca un participant să se înscrie în tragerea la sorți derulată în baza acestei Campanii, va trebui să îndeplinească în mod cumulativ, în perioada Campaniei, următoarele condiții:

✔ să acceseze Pagina Instagram Sole Mizo și Pagina Facebook Sole Mizo;
✔ să urmărească Pagina Instagram Sole Mizo (prin butonul follow/urmărire) și să aprecieze Pagina Facebook Sole Mizo (prin butonul like/îmi place);
✔ să posteze în comentarii, pe pagina de Facebook, în cadrul postării prin care Campania este anunțată, o poză cu micul dejun servit în doi;
✔ celelalte condiții de la 2.1.

ATENȚIE! Este obligatorie îndeplinirea cumulativă a condițiilor de mai sus. În cazul în care un cont Facebook publică în cadrul Campaniei mai multe comentarii / poze, acesta va fi luat în considerare la tragerea la sorți o singură dată. Pentru claritate, conturile Facebook care îndeplinesc acțiunile de mai sus, sunt cele din care se trage la sorți pentru acordarea Premiului.

Ca urmare a îndeplinirii condițiilor de mai sus, persoanele participante vor fi înscrise fără vreo altă formalitate în tragerea la sorți care va avea loc în data de 30 iunie 2023 și se consideră că acceptă regulile cu privire la anunțarea câștigătorului de la pct. 3 de mai jos (sub rezerva, după caz, a transmiterii refuzului expres conform dispozițiilor de la pct. 3 și din Nota de informare atașată prezentului).

Premiul Campaniei. La tragerea la sorți se va putea câștiga Premiul, care constă în două smartwatch-uri Huawei Watch GT3 (fiind desemnat un singur câștigător).

3. ​ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorul tragerii la sorți va fi informat cu privire la câștigarea Premiului prin transmiterea unui mesaj direct pe platforma Instagram și/sau Facebook, câștigătorul fiind totodată publicat în secțiunea Poveste (Story) a Paginii Instagram Sole Mizo și a Paginii Facebook Sole Mizo.

Intrarea în posesia Premiului. Pentru a intra în posesia Premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului, în 24 de ore din momentul în care a fost anunțat că este câștigător, printr-un mesaj privat pe Facebook și/sau Instagram, numele, prenumele și numărul de telefon la care poate fi contactat, precum și datele din cartea de identitate.

Expedierea Premiului către câștigător intră în atribuțiile Organizatorului, Premiul fiind livrat în maximum 14 zile de la momentul comunicării adresei de livrare.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentului Regulament, Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorului prezentei Campanii și câștigurile acordate acestuia.

În sensul prevederilor legale în vigoare, în cazul în care va fi cazul, impozitul datorat de către Câștigător aferent Premiului va fi reținut la sursă de către Organizator din valoarea netă a acestuia. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu Premiul acordat, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.

4. ​RESTRICȚII DE​ ​PARTICIPARE LA CAMPANIE

Campania este nediscriminatorie și deschisă în mod egal tuturor utilizatorilor platformei Instagram și Facebook, cu condiția ca aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate din Regulament. La Campanie nu pot participa angajații Organizatorului.

Cu toate acestea, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din cadrul Campaniei orice persoană suspectată că încearcă să fraudeze Campania. Prin fraudă se înțelege orice acțiuni care sunt contrare prevederilor Regulamentului.

5. ​ ​​ ALTE PREVEDERI

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind neîndeplinirea obligațiilor sale, pentru îndeplinirea cu întârziere, dacă imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor este generată de un eveniment de forță majoră sau caz fortuit. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la Campanie în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje nesolicitate pe adresa de e-mail ori pe Instagram și/sau Facebook, prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participării la această Campanie și care nu au fost transmise de Organizator.

Participarea în cadrul Campaniei nu poate fi interpretată ca reprezentând o obligație sau angajament de premiere din partea Organizatorului.

Prezentul Regulament este guvernat de legislația din România. Organizatorul si participanții la Campanie vor încerca rezolvarea pe cale amiabilă a oricăror neînțelegeri. În cazul in care aceștia nu vor ajunge la o înțelegere, orice dispute sau interpretări se realizează în raport cu legea română. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Campaniei face parte integrantă din acest Regulament.

Acest Regulament este obligatoriu pentru participanții la Campanie și pentru Organizator. Participarea la Campanie prezumă acceptarea termenilor și condițiilor acestui Regulament.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Notă de informare privind
prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate în cadrul Campaniei în următoarele scopuri principale:
● monitorizarea înregistrării corecte a participanților, a acordării Premiului Campaniei și a utilizării beneficiului aferent acestora;
● acordarea și validarea Premiului (inclusiv realizarea formalităților legale cu privire la obligațiile fiscale ale Organizatorului);
● utilizarea ulterioară a numelui, imaginii, fotografiilor si/sau materialelor video cu câștigătorul să poată fi făcute publice si folosite de către Organizator pentru activitățile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor RGDP.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul consimțământului dumneavoastră, consimțământ care va fi considerat ca acordat prin simpla îndeplinire a condițiilor de înscriere în Campanie. În cazul în care după îndeplinirea Condițiilor de eligibilitate NU mai doriți să fiți înscriși în prezenta Campanie și să luați parte în tragerea la sorți sau în cazul care nu doriți ca datele dvs. și Premiul alocat dvs., în cazul în care veți câștiga, să fie publicate, avem rugămintea să transmiteți refuzul dumneavoastră către Organizator la adresa dedicată. Înțelegeți că refuzul dumneavoastră atrage neînscrierea dvs. în tragerea la sorți și/ sau imposibilitatea alocării Premiului câștigat (după caz). Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele menționate anterior se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul obligațiilor legale aplicabile Organizatorului și/sau interesului legitim al acestuia. În mod specific, anumite date cu caracter personal aparținând Câștigătorului (de exemplu, datele din cartea de identitate, precum CNP-ul, seria și numărul) sunt prelucrate în temeiul obligației impuse de legislația financiar-contabilă. Refuzul dumneavoastră de prelucrare a datelor cu caracter personal, ne pune în imposibilitatea de a furniza către dumneavoastră Premiul câștigat ca urmare a participării la prezenta Campanie. Suplimentar, în baza interesului nostru legitim, în perioada ulterioară derulării Campaniei, ne rezervăm dreptul de a publica imagini și conținut fotografic în legătură cu premierea dvs. în calitate de câștigător al Campaniei. Aveți dreptul de a vă opune, astfel cum detaliem la secțiunea Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm
Pentru Campanie, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume, pseudonim utilizat în cadrul platformei Instagram și Facebook, date din cartea de identitate a câștigătorului, date cu privire la activitatea pe Instagram și Facebook relevantă pentru participarea la Campanie și conținutul publicat în cadrul Campaniei.

Transferul datelor cu caracter personal către terți
Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European decât cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă în prealabil, atunci când este cazul.

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
- dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro);
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară.

Perioada de păstrare
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către noi pentru o perioadă stabilită cu respectarea termenelor de prescripție legale și arhivare conform normelor procedurale impuse de legislația civilă și/sau fiscală.

Securitatea datelor cu caracter personal
Organizatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

SALAMUL DE IARNA PICK

Salamul de iarna PICK
Traditie si maiestrie de peste 150 ani!
Mai multe detalii

NOU! MIZO COLD BREW

Ia-ti cafeaua cu tine!
Experienta cu adevarat rece!
100% ARABICA + LAPTE MIZO + AMBALAJ MODERN
Mizo Coffee Selection. Incearca toate variantele disponibile!
Mai multe detalii
Companiile din grupul Bonafarm